Regjeringen satser på kvinnehelse og ønsker at Kvinnehelseutvalget fortsetter sitt arbeid. NOUen om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv skal inngå i grunnlaget for en kommende kvinnehelsestrategi.

Som en del av satsingen vil regjeringen styrke utvalget med tre nye medlemmer fra viktige yrkesgrupper og gjøre enkelte presiseringer i mandatet.

Utvalget utvides med:

  • Ståle Onsgård Sagabråten, fastlege, leder av Legeforeningens fagstyre
  • Hanne Charlotte Schjelderup, jordmor, leder av Jordmorforbundet (NSF)
  • Ingvar T. Skjerve, sykepleier, Fagforbundet

Fastlegene besitter kompetanse og innsikt i kvinners helse og møte med helsetjenestene gjennom hele livet. Jordmødre spiller en sentral rolle i svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Det er områder som kan ha stor betydning for kvinners helse på kort og lang sikt. Utvalget er derfor utvidet med en fastlege og en jordmor.

Regjeringen vil også styrke fagbevegelsens representasjon i utvalget fordi langt flere kvinner enn menn jobber i helse- og omsorgssektoren, en sektor hvor blant annet belastningsskader er en utfordring. Fagforbundet representerer svært mange helsearbeidere og det er behov for en representant med dette perspektivet i utvalget.

Det er også gjort noen endringer i mandatet, men hovedlinjene ligger fast. I Hurdalsplattformen har regjeringen varslet en ny strategi for kvinnehelse, dette er inkludert i mandatet. Seksuell og reproduktiv helse er framhevet som et viktig tema, og belastningsskader er nå inkludert. Det er også tydeliggjort at utvalget skal se på hvordan utredning, behandling og oppfølging av kvinners helse er i helsetjenesten med særlig vekt på fastlegene. Det kommer også tydelig fram i mandatet at det er ønskelig at utvalget fremmer forslag til nye initiativ.

Mandatet er også justert noe med færre detaljerte føringer slik at utvalget får rom til å prioritere det de mener er de største utfordringene med tanke på kvinners helse.

 

Tre nye medlemmer i Kvinnehelseutvalget og justert mandat – regjeringen.no