På oppdrag fra Kvinnehelseutvalget og Helse- og omsorgsdepartementet har Folkehelseinstituttet (FHI) kartlagt systematiske oversikter på forskning om behandling av sykdommer som kun rammer kvinner, og sykdommer som kan ramme kvinner og menn ulikt. Rapporten er basert på internasjonale og nasjonale studier.

Formålet med forskningskartet er å gi en oversikt over den tilgjengelige forskningen på området og rapporten skal benyttes som del av kunnskapsgrunnlaget for ny NOU om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv.

FHIs gjennomgang og rapport viser store kunnskapshull hva angår oppsummert forskning om effekter av behandling av kvinner. Over halvparten av de systematiske oversiktene som omhandlet behandling av sykdommer som rammer kvinner hadde fokus på kvinner i fertil alder. Få oversikter omhandlet barn, ungdom, pensjonister og eldre. For sykdommer som kun rammer kvinner, var to av 26 prespesifiserte sykdommer ikke omtalt i noen systematiske oversikter. Disse er bekkenleddsyndrom og enterocele, rektocele, cystocele (framfall av skjedevegg).Blant behandling av sykdommer som kan ramme ulikt basert på kjønn var det også store kunnskapshull.

FHI konkluderer i sin rapport med at vi mangler systematiske oversikter over forskning om effekter av behandling av kvinner for mange relativt hyppig forekommende sykdommer.

Les mer om rapporten her:

Kvinnehelse: Framleis store kunnskapshol – FHI

Forskningskart om behandling av sykdommer hos kvinner – FHI