Utvalgsleder og sekretariatet snakket med fengselsleder Doris Bakken om soningsforhold,  helseutfordringer og helsetilbud for kvinner i fengsel. Det ble også tid for en omvisning. Seniorrådgiver i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) Øyvind Alnæs deltok også.

Kvinnehelseutvalget har mottatt et skriftlig innspill fra KDI om helsen til kvinner som gjennomfører straff i fengsel. Innspillet omtaler sentrale funn fra tilsynsmyndigheter, så vel som frivillige organisasjoner og forskning på området.

Det har vært økt medieoppmerksomhet rundt situasjonen i norske kvinnefengsler de siste årene, men helt siden Kvinnesoningsutvalget la frem sin rapport i 1989 har det vært kjent at kvinner ikke har like gode soningsforhold som menn. I tillegg har kvinner ofte andre helseplager enn menn, og derfor også et annet behov for helsetjenester, som ikke blir godt nok ivaretatt i dag.

Innspillet fra KDI, samt informasjonen og inntrykkene fra besøket til Bredtveit fengsel blir tatt med videre inn i Kvinnehelseutvalgets arbeid med NOUen.

Takk til Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt for at vi fikk komme på besøk.

Praktikant Steinar Riksaasen, sekretariatsleder Maria Egeland Thorsnes, utvalgsleder Christine Meyer, og utvalgssekretær Helene Rød utenfor Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt