I dag har SKDE publisert et notat hvor de beskriver resultatene av disse analysene.

Analysene viser blant annet at:

  • Det var stor geografisk variasjon i antall inngrep for endometriose pr. 1000 kvinner i alderen 16-55 år. Antall inngrep for endometriose pr. 1000 kvinner var over fire ganger så høy for bosatte i Vestfold som i Førde og Nord-Trøndelag.
  • Andel nyfødte som ble reinnlagt var om lag tre ganger så høy for bosatte i opptaksområdet Nord-Trøndelag som for bosatte i opptaksområdet Universitetssykehuset Nord-Norge. Det ser ikke ut til å være noen tydelig sammenheng mellom gjennomsnittlig liggetid etter fødsel for mor og bruk av reinnleggelser for nyfødte.
  • Antall ekkokardiografier var omtrent dobbelt så høyt (2,1 for menn og 2,2 for kvinner) for bosatte i opptaksområdet Bergen sammenliknet med bosatte i opptaksområdet Innlandet. Det var også betydelige forskjeller mellom kjønnene. For landet sett under ett var raten om lag 51% høyere for menn enn for kvinner.

Dette er viktige funn som Kvinnehelseutvalget vil omtale i NOUen om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv som legges frem innen 8. mars 2023.

I mellomtiden kan du lese hele notatet fra SKDE her.